HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM VÀ VĂN HOÁ ĐỌC

HƯỞNG ỨNG NGÀY SÁCH VIỆT NAM VÀ VĂN HOÁ ĐỌC

       PHÒNG GDĐT TUY PHƯỚCCOÄNG HOAØ XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓAVIEÄT NAM

TRÖÔØNG TH SOÁ 1 TT TUY PHƯỚCÑoäclaäp – Töï do – Haïnhphuùc

 

Số:       /KH-TP1                               TuyPhước, ngày 12tháng 4 năm 2022

 

KEÁ HOAÏCH

V/V TỔ CHỨC NGÀY SÁCH VÀ VĂN HÓA ĐỌC

VIỆT NAM NĂM 2022

- Thực hiện Công văn số 160 /CV – PGDĐT V/v tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Năm năm 2022; số 171 /PGDĐT Về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam  năm 2022;

- Căn cứ vào nhiệm vụ năm học 2021 – 2022 của Trường TH số 1 TT Tuy Phước;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động công tác thư viện năm học 2021 – 2022 của Trường TH Số 1 TT Tuy Phước;

- Căn cứ tình hình thực tiễn của nhà trường, bộ phận Thư Viện Trường TH Số 1 TT Tuy Phước xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2022 như sau:

1/ MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

- Xây dựng và phát huy giá trị của sách, của văn hóa đọc trong cộng đồng; góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, phát huy những giá trị đạo đức, truyền thống hiếu học của dân tộc.

- Khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, xây dựng văn hóa đọc trong học sinh, sinh viên và cộng đồng. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng và các tổ chức xã hội đối với việc xây dựng và phát triển văn hóa đọc Việt Nam.

- Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin để tổ chức các hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam theo hình thức trực tuyến; đa dạng hóa các hình thức phát hành để đưa sách đến với người dân.

- Đẩy mạnh triển khai hoạt động của Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết  Đại hội Đảng lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm tại các thư viện, cơ sở giáo dục,... nhằm tạo sự hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng.

2/ THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian: 13/04/2022 đến 30/04/2022

- Địa điểm: Tại Trường TH Số 1 TT Tuy Phước.

 

 

3/ THÀNH PHẦN THAM GIA

- Toàn thể CBVC trong nhà trường.

- Học sinh toàn trường.

4/ HÌNH THỨC TỔ CHƯC

- Tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Trưng bày, giới thiệu sách.

- Đẩy mạnh phong trào đọc sách, xây dựng và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Vẽ tranh theo sách.

5/ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

5.1. Tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam.

- Nhân viên thư viện viết bài tuyên truyền “Hưởng ứng Ngày sách Việt Nam”.

- Bộ phận thư viện phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tuyên truyền, quảng bá về Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam; tuyên truyền việc xây dựng và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng.

- Với hình thức tuyên truyền vào các giờ sinh hoạt tại lớp.

5.2. Trưng bày, giới thiệu sách.

- Nhân viên thư viện trang trí trưng bày sách tại thư viện.

- Viết bài giới thiệu sách theo chủ đề của tháng.

5.3. Đẩy mạnh phong trào đọc sách, xây dựng và nâng cao văn hóa đọc trong cộng đồng. (Khối 3,4,5)

- Bộ phận thư viện phối hợp cùng giáo viên chủ nhiệm các lớp khối 3,4,5 tổ chức hướngdẫn cho các em học sinh đọc sách tại thư viện.

- Bộ phận thư viện lên lịch tiết đọc và gửi cho các lớp. (Cólịchcụthểkèmtheo).

- Xét khen thưởng và tặng thư khen thưởng của hiệu trưởng đối với:

+ HS khối 3,4,5: tham gia tích cực và có nhiều sáng tạo hưởng ứng ngày sách Việt Nam.

5.4. Vẽ tranh theo sách. (Khối 1,2,3,4,5)

- Đối tượng: mỗi lớp cử một học sinh có năng khiếu vẽ tham gia dự thi.

- Chủ đề: “Vẽ nhân vật trong sách mà em yêu thích” hoặc “Chúng em phòng, chống dịch covid – 19.

- Thời gian: dự kiến sáng ngày 26/04/2022 (7h30 – 9h30)

+ Thời gian chuẩn bị.

+ Thời gian vẽ.

* Lưu ý:

+ HS tham gia dự thi chuẩn bị bút chì, màu vẽ,...

+ Nhà trường chuẩn bị giấy vẽ và giá vẽ.

* Cơ cấu giải thưởng:

+ 1 Giải nhất/ khối.

+ 1 Giải nhì/ khối.

+ 3 Giải khuyến khích/ khối.

* Mức giải:

+ Nhất, nhì: 50.000 đồng/giải.

+ Giải khuyến khích: 30.000 đồng/giải.

* Bộ phận thư viện phối hợp cùng với bộ phận đội và GV mỹ thuật chuẩn bị địa điểm thi, giấy vẽ, giá vẽ.

* Địa điểm dự kiến tại sân trường.

6. Tổchứcthựchiện.

- Đốivớinhânviênthưviện:

+ Xâydựng, thực hiệnkếhoạch “V/v TổchứcNgàysáchvàVănhóađọcViệt Nam năm 2022”.

+ Trưngbàyvàgiớithiệusách.

+ Chuẩnbịvàlênlịchchocácemkhối 3,4,5 đọcsáchtạithưviện.

+ Phốihợpcùng GVCN cáclớpkhối 3,4,5 tổchứchướngdẫncácemđọcsách.

- Đốivới GVCN, GVMT:

+ Phốihớptốtvới NVTB hoànhànhtốtkếhoạch.

 

 

Nơinhận:                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

- LĐ;

- GVCN, GVMT;

- Cáctổbộphận;

- Lưu: VT.

 

 

 

LỊCH  ĐỌC SÁCH

 

NGÀY

BUỔI

LỚP

TIẾT

18/04/2022

SÁNG

3A

2

3B

4

CHIỀU

4A

3

19/04/2022

SÁNG

3E

2

3D

4

CHIỀU

4D

3

20/04/2022

SÁNG

3C

2

5B

4

CHIỀU

4B

3

21/04/2022

SÁNG

5C

2

5A

4

CHIỀU

4C

3

22/04/2022

SÁNG

5E

2

5D

4

CHIỀU

4E

4

 

DANH SÁCH KHEN THƯỞNG

HỌ VÀ TÊN

LỚP

NỘI DUNG KHEN

Lê An Nhiên

1A

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Lê Hữu Hải Dương

1B

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Phan Hà An

1C

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trần Đào Bảo Uyên

1D

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trương Lê Thảo Nhân

1E

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

 

 

 

Nguyễn Hoàng Bảo Đăng

2A

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Đỗ Cao Mỹ Chi

2B

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trần Xuân Thi

2C

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Dương Thị Bảo Trân

2D

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Phan Hạo Thiên

2E

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

 

 

 

Phạm Thị Ngọc Diệp

3A

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Trúc Linh

3B

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trương Ánh Duyên

3C

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Lê Hoàng Bảo Hân

3D

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Lê Khải Nhi

3E

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

 

 

 

Võ Bùi Khánh An

4A

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Hồ Nguyễn Uyên Nhi

4B

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trần Phương Nhi

4C

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trần Yến Chi

4D

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Trần Nguyễn Bảo Ngân

4E

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

 

 

 

Lê Hương Giang

5A

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Ngọc Lan Hương

5B

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Mai Bảo Ngân

5C

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Minh Quân

5D

Tham gia tích cực các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

Nguyễn Ngọc Hương Vy

5E

Tham gia tích cực và sáng tạo các hoạt động hưởng ứng “Ngày Sách Việt Nam”

 

MỘT SỐ HUINHF ẢNH

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 246
Năm 2022 : 6.711