THỜI KHÓA BIỂU NĂM 2019-2020

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC

   

TRƯỜNG TIỂU HỌCSỐ 1 TT TUY PHƯỚC

   
         

 

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG

(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2019)

Dạy thứ

Buổi

Tiết

KHỐI 1

 

Lớp 1A

Lớp 1B

Lớp 1C

Lớp 1D

Lớp 1Đ

Ghi chú

 

(Thương)

(Thà)

(Hưởng)

(Thúy Vân)

(Nhơn Thủy)

 

 

HAI

SÁNG

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

4

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

BA

SÁNG

1

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

 

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Âm nhạc

Tiếng Việt

 

 

3

Tiếng Việt

Toán

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

4

Toán

Mĩ thuật

Toán

Toán

Toán

 

 

5

     

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

1

Tiếng Việt

Thể dục

Thể dục

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

Tiếng Việt

 

 

3

Thủ công

Âm nhạc

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Thể dục

 

 

4

Âm nhạc

Tiếng Việt

Thủ công

Thủ công

Thủ công

 

 

5

     

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Mĩ thuật

Tiếng Việt

 

 

2

Mĩ thuật

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

3

Tiếng Việt

Toán

Toán

Tiếng Việt

Mĩ thuật

 

 

4

Toán

Thủ công

Mĩ thuật

Toán

Toán

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

SÁNG

1

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

2

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

Tiếng Việt

 

 

3

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

4

TNXH

TNXH

TNXH

TNXH

TNXH

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC

   

 

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 1 TT TUY PHƯỚC

   

 

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG

(Thực hiện từ ngày 5 tháng 9 năm 2019 )

Dạy thứ

Buổi

Tiết

KHỐI 2

 

Lớp 2A.

Lớp 2B

Lớp 2C

Lớp 2D

Lớp 2Đ

 

 

(Minh Thủy)

(Thế Hoa)

( Thị Kiều)

(Vân Thành)

(Võ Vân)

GHI CHÚ

 

HAI

SÁNG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

 

2

Tập đọc

Tập đọc

Mĩ thuật

Tập đọc

Tập đọc

 

 

3

Toán

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Toán

 

 

4

Mĩ thuật

Toán

Toán

TNXH

TNXH

 

 

5

TNXH

TNXH

TNXH

Đạo đức

Mĩ thuật

 

 

BA

SÁNG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

 

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

3

Kể chuyện

Kể chuyện

Kể chuyện

Thể dục

Kể chuyện

 

 

4

Đạo đức

Đạo đức

Đạo đức

Kể chuyện

Thể dục

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

 

2

LT&C

LT&C

Thể dục

Mĩ thuật

LT&C

 

 

3

Toán

Thể dục

LT&C

LT&C

Toán

 

 

4

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Đạo đức

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Âm nhạc

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

 

 

2

Chính tả

Toán

Toán

Âm nhạc

Toán

 

 

3

Toán

Tập viết

Âm nhạc

Toán

Tập viết

 

 

4

Tập viết

Âm nhạc

Tập viết

Tập viết

Âm nhạc

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

SÁNG

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

TLV

TLV

TLV

TLV

TLV

 

 

2

Thể dục

Toán

Toán

Toán

Toán

 

 

3

Toán

Thể dục

Thủ công

Thủ công

Thể dục

 

 

4

Thủ công

Thủ công

Thể dục

Thể dục

Thủ công

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TUY PHƯỚC

    

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ I TT TUY PHƯỚC

    

THỜI KHÓA BIỂU TOÀN TRƯỜNG

(Thực hiện từ ngày 05 tháng 09 năm 2019)

Dạy thứ

Buổi

Tiết

KHỐI 3

Ghi chú

 

Lớp 3 A

Lớp 3 B

Lớp 3 C

Lớp 3 D

Lớp 3 Đ

 

(Mỹ Phương)

(Thu Thảo)

(Thu Hà)

(Trạng)

(Thu)

 

HAI

SÁNG

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

 

 

2

TĐ-KC

TĐ-KC

Anh văn

TĐ-KC

Tập đọc

 

 

3

Toán

Anh văn

TĐ-KC

Toán

TĐ-KC

 

 

4

Anh văn

Toán

Toán

TNXH

Toán

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Tin học

Tập viết

Tập viết

Âm nhạc

Anh văn

 

 

2

Tập viết

Tin học

Đạo đức

Anh văn

Âm nhạc

 

 

3

Đạo đức

Đạo đức

Tin học

Ôn TV

Mĩ thuật

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

BA

SÁNG

1

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Thể dục

Chính tả

 

 

2

Toán

Toán

Thể dục

Chính tả

Tin học

 

 

3

TNXH

Thể dục

Toán

Toán

Tin học

 

 

4

Thể dục

TNXH

Âm nhạc

TNXH

Toán

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Thủ công

Thủ công

TNXH

Tin học

TNXH

 

 

2

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

Ôn TV

 

 

3

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

Ôn Toán

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁNG

1

Âm nhạc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

 

 

2

Ôn TV

Âm nhạc

LT&C

Anh văn

Tập đọc

 

 

3

Anh văn

LT&C

Toán

LT&C

LT&C

 

 

4

 

Toán

Ôn TV

Toán

Toán

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Tập đọc

Mĩ thuật

Anh văn

Ôn TV

Tập viết

 

 

2

LT&C

Anh văn

Ôn Toán

Ôn Toán

Đạo đức

 

 

3

Toán

Anh văn

Ôn Toán

Ôn Toán

Thủ công

 

 

4

Anh văn

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

1

Chính tả

Tin học

Chính tả

Chính tả

Thể dục

 

 

2

Toán

Chính tả

Toán

Thể dục

Chính tả

 

 

3

Ôn TV

Toán

Thể dục

Toán

Toán

 

 

4

TNXH

Ôn TV

TNXH

Tập viết

TNXH

 

 

5

Ôn Toán

TNXH

Ôn TV

Thủ công

Ôn TV

 

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SÁU

SÁNG

1

Thể dục

TLV

TLV

TLV

Anh văn

 

 

2

TLV

Thể dục

Toán

Anh văn

TLV

 

 

3

Toán

Toán

Anh văn

Toán

Toán

 

 

4

Ôn Toán

Anh văn

Thủ công

Đạo đức

Thể dục

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Anh văn

Ôn TV

Mĩ thuật

Tin học

Ôn TV

 

 

2

Tin học

Ôn Toán

Anh văn

Mĩ thuật

Ôn Toán

 

 

3

Mĩ thuật

Ôn Toán

Tin học

Anh văn

Ôn Toán

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

Dạy thứ

Buổi

Tiết

KHỐI 4

Lớp 4A

Lớp 4B

Lớp 4C

Lớp 4D

Ghi chú

(Nguyệt)

(Mỹ Anh)

(Thủy)

(Gia Khương)

HAI

SÁNG

1

Kĩ thuật

 

 

 

 

2

ĐĐ

 

 

 

 

3

Khoa học

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

 

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

 

3

Âm nhạc

Toán

Toán

Toán

 

4

Toán

Đạo đức

Âm nhạc

Anh văn

 

5

 

Âm nhạc

Anh văn

Khoa học

 

BA

SÁNG

1

 

Khoa học

 

 

 

2

 

LT&C

 

 

 

3

 

Mĩ thuật

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Chính tả

Chính tả

Chính tả

Chính tả

 

2

LT&C

Toán

LT&C

Thể dục

 

3

Toán

Thể dục

Toán

LT&C

 

4

Thể dục

Anh văn

Khoa học

Toán

 

5

Anh văn

 

Thể dục

ĐĐ(Toản)

 

SÁNG

1

 

 

Tập đọc

 

 

2

 

 

Đạo đức

 

 

3

 

 

Kĩ thuật

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Tập đọc

Tập đọc

Toán

Tập đọc

 

2

Tin học

Toán

TLV

Toán

 

3

Toán

TLV

Tin học

Mĩ thuật

 

4

TLV

Tin học

Mĩ thuật

TLV

 

5

Mĩ thuật

Kĩ thuật

 

Tin học

 

NĂM

SÁNG

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

LT&C

LT&C

LT&C

LT&C

 

2

Toán

Toán

Toán

Toán

 

3

Kể chuyện

Khoa học

Kể chuyện

Kể chuyện

 

4

Khoa học

Anh văn

Tin học

Khoa học

 

5

Anh văn

Kể chuyện

Khoa học

Tin học

 

SÁU

SÁNG

1

 

 

 

Âm nhạc

 

2

 

 

 

Địa lý

 

3

 

 

 

KT (Liên)

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

TLV

TLV

TLV

TLV

 

2

Toán

Toán

Toán

Thể dục

 

3

Địa lí

Địa lí

Thể dục

Toán

 

4

Tin học

Thể dục

Địa lý

Anh văn

 

5

Thể dục

Tin học

Anh văn

 

 

 

 

Dạy thứ

Buổi

Tiết

KHỐI 5

Lớp 5A

Lớp 5B

Lớp 5C.

Lớp 5D

Lớp 5Đ

Ghi chú

(Thảo Uyên)

(Nguyệt Kiều)

(Mai Trang)

(Phương Nam)

(Mộng Thường)

HAI

SÁNG

1

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Lịch sử

Anh văn

 

2

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

Lịch sử

 

3

Anh văn

Toán

Toán

Tập đọc

Tập đọc

 

4

Toán

Anh văn

Đạo đức

Toán

Toán

 

5

Đạo đức

Khoa học

Anh văn

Đạo đức(Toản

Đạo đức

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

BA

SÁNG

1

Chính tả

Tin học

Chính tả

Mĩ thuật

Chính tả

 

2

Thể dục

Chính tả

LT&C

Chính tả

Mĩ thuật

 

3

Toán

Toán

Thể dục

LT&C

LT&C

 

4

Tin học

Thể dục

Toán

Toán

Toán

 

5

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

LT&C

LT&C

Khoa học

Anh văn

Tin học

 

2

Khoa học

Khoa học

Địa lí

Anh văn

Tin học

 

3

Kĩ thuật

Kĩ thuật(Toản

Kĩ thuật

Tin học

Anh văn

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

SÁNG

1

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Tập đọc

Anh văn

 

2

Thể dục

Toán

Toán

Anh văn

Tập đọc

 

3

Anh văn

TLV

TLV

Thể dục

Toán

 

4

Toán

Đạo đức(Toản)

Anh văn

Toán

Thể dục

 

5

TLV

Anh văn

Âm nhạc

TLV

TLV

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

NĂM

SÁNG

1

LT&C

LT&C

Anh văn

LT&C

LT&C

 

2

Toán

Toán

Tin học

Toán

Anh văn

 

3

Kể chuyện

Anh văn

LT&C

Tin học

Toán

 

4

Anh văn

Kể chuyện

Toán

Kể chuyện

Kể chuyện

 

5

 

 

 

 

 

 

CHIỀU

1

Anh văn

Mĩ thuật

Tin học

Khoa học

Khoa học

 

2

Mĩ thuật

Tin học

Anh văn

Địa lí

Địa lí

 

3

Tin học

Anh văn

Mĩ thuật

Kĩ thuật(Liên)

Kĩ thuật

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

SÁU

SÁNG

1

TLV

TLV

Thể dục

TLV

TLV

 

2

Toán

Âm nhạc

TLV

Thể dục

Toán

 

3

Khoa học

Thể dục

Toán

Âm nhạc

Khoa học

 

4

Âm nhạc

Toán

Khoa học

Toán

Thể dục

 

5

Địa lí

Địa lí

Kể chuyện

Khoa học

Âm nhạc

 

CHIỀU

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 5
Tháng 11 : 356
Năm 2021 : 4.688