KẾ HOẠCH Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN TUY PHƯỚC

CHI BỘ TRƯỜNG TH SỐ 1 TT TUY PHƯỚC

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

      TT Tuy Phước, ngày 23 tháng 03 năm 2022

                   S :     -KH/CB

 

 

KẾ HOẠCH

Học tập chuyên đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

-------

Thực hiện kế hoạch số: 26-KH/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy thị trấn Tuy Phước về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Nay Chi ủy-Chi bộ trường tiểu học số 1 TT Tuy Phước xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức thực hiện trong chi bộ nhà trường như sau :

          I. Mục đích, yêu cầu

- Tiếp tục nâng cao nhận thức của toàn chi bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện chủ đề xuyên suốt toàn khóa nhiệm kì Đại hội XIII của Đảng  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

- Thúc đẩy việc nâng cao sinh hoạt chi bộ, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nền nếp, gắn với thực hiện các qui định, kết luận Hội nghị lần thứ tư BCH TW Đảng (khóa XIII) trong đó gắn với thực hiện qui định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 về “những điều Đảng viên không được làm”; kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 về “ đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống Chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm  cán bộ, đảng viên suy thoái  về tư tưởng chính trị,đạo đức, lối sống, biểu hiện “ tự diễn biến” “tự chuyển hóa”; các qui định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phát hiện biểu dương những điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức quán triệt, học tập chuyên đề.

          II. Phương pháp tiến hành triển khai

          Chi ủy - Chi bộ tổ chức triển khai, quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, đảng viên , giáo viên, nhân viên trong đơn vị về các nội dung của chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc ”. Từng đảng viên, quần chúng tiếp thu nội dung để viết bản cam kết nộp cho chi bộ. Chi ủy - Chi bộ theo dõi việc thực hiện của cán bộ, đảng viên trên cơ sở đó tiến hành sơ kết hàng năm về nội dung chuyên đề năm 2022.

          III. Thời gian thực hiện

- Ngày 23/03/2022: Nhận công văn của Đảng ủy Thị trấn Tuy Phước- CV số 26-KH/ĐU về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022. Chi ủy - Chi bộ nghiên cứu kế hoạch số: 26-KH/ĐU ngày 28/02/2022 của Đảng ủy thị trấn Tuy Phước; Xây dựng kế hoạch của chi bộ về việc triển khai thực hiện chuyên đề năm 2022.

          - Ngày 24/03/2022 : Họp chi bộ triển khai nội dung về việc học tập chuyên đề năm 2022 Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Phổ biến mẫu cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 cá nhân, thông qua kế hoạch chi bộ Ngày 23/03/2022: Triển khai trong quần chúng cơ quan viết bản cam kết cá nhân.

          - Ngày 05/04/2022: Đảng viên và quần chúng nộp bản cam kết cá nhân cho chi ủy. Chi ủy - Chi bộ tổng hợp bản cam kết cá nhân thực hiện từng nội dung biện pháp để viết cam kết tập thể chi bộ.

          - Ngày 11/04/2022: nộp bản cam kết tập thể chi bộ và kế hoạch cho Ban tuyên giáo Đảng ủy TT Tuy Phước.

    Từ ngày 11/04/2022 đến 30/11/2022: Chi ủy - Chi bộ theo dõi việc thực hiện cam kết cá nhân, chi bộ để tiến hành sơ kết.

    Đảng viên trong chi bộ tự kiểm điểm đánh giá 2 nội dung của chuyên đề trong cuộc họp chi bộ, trong đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm./.

 

Nơi nhận:                                                                                            T/M. CHI ỦY - CHI BỘ

- Ban tuyên giáo Đảng ủy (b/c) ;                                                                      BÍ THƯ

- Lưu : Chi bộ.                                                                                             

 

                                                                                                                                   

                                                                                                         Nguyễn Thị Hưng Liên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 246
Năm 2022 : 6.711